Keshav Baliram Hedgewar..!!

Remembering the founder Sarsanghachalak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh Keshav Baliram Hedgewar ji on his birth anniversary.
Saturday, March 17, 2018
Keshav Baliram Hedgewar..!!