Visited Sai Mandir at Malkapur..!!

Thursday, December 7, 2017

Today visited Sai Mandir at Malkapur and interacts with the Workers..!!

Visited Sai Mandir at Malkapur..!!
Visited Sai Mandir at Malkapur..!!