Visited the residence of Maratha Seva Sangh's Purshottam Khedekar ji..!!

Wednesday, January 10, 2018

Today, visited the residence of Maratha Seva Sangh's Purshottam Khedekar ji, former MLA Raktai Khedekar of Maratha Seva Sangh at Chikhali Dist. Buldana, Given Maratha Seva Sangh's calendar to former MLA Rekha tai Khedekar.

Visited the residence of Maratha Seva Sangh's Purshottam Khedekar ji..!!
Visited the residence of Maratha Seva Sangh's Purshottam Khedekar ji..!!
Visited the residence of Maratha Seva Sangh's Purshottam Khedekar ji..!!