Shri Sant Muktabai Institute Kothali Muktai Nagar..!!

Thursday, January 11, 2018

Shri Eknathi Bhagwat Parayana and Kirtan Mahotsav  at Shri Sant Muktabai Institute Kothali Muktai Nagar, H.B.P. Shri Laxman Baba Kolhe Ruikhhedkar’s warkari bhuhan and Providing Muktai Warakari Ratna Award to H.B.P Shri Pralhadaji Maharaj Sulekar.

 

Shri Sant Muktabai Institute Kothali Muktai Nagar..!!
Shri Sant Muktabai Institute Kothali Muktai Nagar..!!
Shri Sant Muktabai Institute Kothali Muktai Nagar..!!
Shri Sant Muktabai Institute Kothali Muktai Nagar..!!