पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, के. व्ही. पटेल कृषि महाविद्यालय, शहादा जि. नंदुरबार नूतन इमारत व जैविक नियंत्रण प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले..!!

मंगळवार, August 29, 2017
पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, के. व्ही. पटेल कृषि महाविद्यालय, शहादा जि. नंदुरबार नूतन इमारत व जैविक नियंत्रण प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले..!!
पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, के. व्ही. पटेल कृषि महाविद्यालय, शहादा जि. नंदुरबार नूतन इमारत व जैविक नियंत्रण प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले..!!
पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, के. व्ही. पटेल कृषि महाविद्यालय, शहादा जि. नंदुरबार नूतन इमारत व जैविक नियंत्रण प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले..!!
पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, के. व्ही. पटेल कृषि महाविद्यालय, शहादा जि. नंदुरबार नूतन इमारत व जैविक नियंत्रण प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले..!!
पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ संचलित, के. व्ही. पटेल कृषि महाविद्यालय, शहादा जि. नंदुरबार नूतन इमारत व जैविक नियंत्रण प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले..!!