While worshiping Samarth Sadguru Shri. Gajanan Maharaj on his 107th death anniversary at Saint Gajanan Maharaj Mandir, Muktainagar ..!!

Saturday, August 26, 2017
While worshiping Samarth Sadguru Shri. Gajanan Maharaj on his 107th death anniversary at Saint Gajanan Maharaj Mandir, Muktainagar ..!!
While worshiping Samarth Sadguru Shri. Gajanan Maharaj on his 107th death anniversary at Saint Gajanan Maharaj Mandir, Muktainagar ..!!