Aple Sarkar - आपले सरकार

Displaying Page 1 - 1 of 38. Show 5 | 10 | 20 results per page.

Pages

 

अ. क्र.

विषय पृष्ठ क्र.

अनुक्रमणिका

१.

हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सुरु करण्यासाठी द्यावयाच्या परवानगी बाबत

अगोदरचा कायदा

   

केलेली सुधारणा

२.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या शेतकऱ्यांना कुळ कायद्यान्वये प्राप्त कुळ हक्काने मिळालेल्या जमिनी खरेदी विक्री करण्यास परवानगी देण्या बाबत

अगोदरचा कायदा

   

केलेली सुधारणा

३.

कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम मधील शेतजमीन खरेदी विक्री अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगी बाबत

अगोदरचा कायदा

   

केलेली सुधारणा

४.

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलम ६३ व कलम (१अ) मध्ये सुधारणा

अगोदरचा कायदा

   

केलेली सुधारणा

५.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम ६ व ७

अगोदरचा कायदा

१०
   

केलेली सुधारणा

११
६.

शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबत

अगोदरचा कायदा

१२
   

केलेली सुधारणा

१३

७.

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम २०१५

अगोदरचा कायदा

१४
   

केलेली सुधारणा

१५

८.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अन्वेय अकृषिक वापराबाबत तरतूद

अगोदरचा कायदा

१६
   

केलेली सुधारणा

१७

९.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ आणि २००८

अगोदरचा कायदा

१८
   

केलेली सुधारणा

१९

१०.

महाराष्ट्र राज्यात संरक्षण विभागाच्या जमिनीची अधिकार अभिलेखात नोंद घेणे बाबत

अगोदरचा कायदा

२०.

   

केलेली सुधारणा

२१

११.

गौण खजिनाचा अवैध उत्खनन वाहतुकीत आळा घालणे बाबत

अगोदरचा कायदा

२२
   

केलेली सुधारणा

२३
१२.

सन २०१५-१६ करिता महसूल विभागासाठी महत्वाची फलनिष्पत्ती क्षेत्रे Key Result Areas (KRAs) निश्चित करणे बाबत

अगोदरचा कायदा

२४
   

केलेली सुधारणा

२५
१३.

सरकारी गृहनिर्माण संस्थांना महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय जमीन प्रदान करणे बाबत

अगोदरचा कायदा

२६
   

केलेली सुधारणा

२७

१४.

महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व द्रुकश्राव्य कलाकृतीचे विना परवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेटेस) यांचा विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१

अगोदरचा कायदा

२८
   

केलेली सुधारणा

२९
१५.

बोदवडमध्ये तहसीलदारांनी केले विध्यार्थ्यांना दाखल्याचे वाटप

- ३०
१६.

फेरफार आदलत बोदवड

- ३१
१७.

दाखले वाटप शिबीर

- ३२
१८.

दाखले वाटप शिबीर

- ३३
१९.

दाखले वाटप शिबीर

- ३४
२०.

मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा

- ३५