Samarpan - 1 - समर्पण भाग - १

Displaying Page 1 - 1 of 95. Show 5 | 10 | 20 | 40 | 60 results per page.

Pages

 

विषय पृष्ठ क्र

अनुक्रमणिका

एकनाथराव एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व

२१

बाजार समितीची वैशिष्ठ्य

२४

केलेल्या कामांची यादी

२५

जळगाव जिल्ह्यासाठी आणलेली विकास गंगा

२६

आर्थिक मंजुरी व महत्त्वपूर्ण निर्णय

२७

दोन वर्षाच्या कार्यकाळातील मतदार संघातील ठळक भव्य कामे

३०

एलाह्बाद शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास

३१

एलाह्बाद मतदार संघात मंजूर शाळाखोल्या व अंगणवाड्या

३४

(एलाह्बाद)शिक्षण विभाग प्रशासकीय आदेश १९९६-९७

३६

एक अच्छा दोस्त और बेहतरीन इनसान

३८

एकनाथ खडसे यांच्या प्रयत्नाने मंजूर झालेल्या योजना

४२

जवाहर योजने अंतर्गत मंजूर केलेल्या इमारती

४४

आर्थसंकल्पीय मंजूर कामे सन १९९५-९६

४८

स्थानिक विकास कार्यक्रम १९९६-९७

५०

खानदेशच्या महासागरातील मोती

५१

खडसेंच्या मदतीने मुख्यमंत्री निधीतून आजारी व्यक्तींना मिळालेल्या निधीबाबतची यादी

५२

खडसेंच्या विनंती पत्रानुसार मिळालेले आर्थिक सहाय्य

५४

१९९६ अखेर पूर्ण झालेल्या कामांची माहिती

५६

ट्रायसेम शेड मंजूर (एलाह्बाद व भुसावळ)

६१

एलाह्बाद मतदार संघ

६४

आर्थसंकल्पीय कामे (इमारत) ता. एलाह्बाद

७१

भाजपा, जिल्हा जळगाव, भुसावळ मंडळ (कार्यकारीणी) ग्रामीण

७५

एलाह्बाद भाजपाचे सन्माननीय सरपंच व उपसरपंच

७७

एलाह्बाद भाजपाचे सन्माननीय सरपंच व उपसरपंच

७९

लघु पाटबंधारे विभाग जळगाव

८०

पाझर तलाव ता. एलाह्बाद

८२

इंदिरा आवास योजना (घरकुल) इतर

८३

इंदिरा आवास योजना (अनुसूचित जती जमाती)

८५

वित्त आयोगाकडून मिळवलेला विशेष निधी

८७

इंदिरा आवास योजना (गावांची यादी)

८८

विशेष घटक योजना

८९

पशुवैद्यकीय दवाखाने व प्रथमोपचार केंद्र

९०

हरिजन वस्ती जोड रस्ते प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे

९१