Samarpan - समर्पण

Displaying Page 1 - 1 of 164. Show 5 | 10 | 20 | 40 | 60 results per page.

Pages

 

विषय

पान क्र.

अनुक्रमणिका

कार्यावृतांत

संपादकीय

मनोगत

संदेश

८-९

मुक्ताईनगर तालुक्यात पूर्ण झालेल्या व प्रगतीत असलेल्या कामांची माहिती (२००४-०५)

२०

मुक्ताईनगर तालुक्यात पूर्ण झालेल्या व प्रगतीत असलेल्या कामांची माहिती (२००५-०६)

२२

मुक्ताईनगर तालुक्यात पूर्ण झालेल्या व प्रगतीत असलेल्या कामांची माहिती (२००६-०७)

२४

मुक्ताईनगर तालुक्यात पूर्ण झालेल्या व प्रगतीत असलेल्या कामांची माहिती (२००७-०८)

२७

मुक्ताईनगर तालुक्यात पूर्ण झालेल्या व प्रगतीत असलेल्या कामांची माहिती (२००८-०९)

29

भुसावळ उपविभाग अंतर्गत मुक्ताईनगर मतदार संघातील कामांची माहिती (२००४-०५ ते २००७-०८)

३१-३५

गोषवारा

३६-४०

मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघ योजना निहाय माहिती (२००२ ते २००७-०८)

४१

मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघात केलेल्या कामांचा योजना निहाय तपशील

४२

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००३-०४ मुक्ताईनगर

४४

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००३-०४ भुसावळ

४६

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००४-०५ भुसावळ

४८

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००४-०५ बोदवड

४९

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००५-०६ भुसावळ

५०

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००५-०६ बोदवड

५४

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००६-०७ मुक्ताईनगर

५६

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००६-०७ भुसावळ

५८

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००६-०७ बोदवड

५९

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००७-०८ मुक्ताईनगर

६०

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००७-०८ भुसावळ

६३

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कामांची सद्यःस्थिती २००७-०८ बोदवड

६४

ग्रामविकास मंडळ काकोडा ता. मुक्ताईनगर

६६

एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम ता. भुसावळ

७५

हरियाली पाणलोट कार्यक्रम, मुक्ताईनगर

७६

दलित वस्त्या सुधार योजना मंजूर कामांची यादी

७७

दलित वस्त्या सुधार योजना मंजूर कामांची यादी

८२

लघुसिंचन विभाग जिल्हा परिषद जळगाव (२००३-०४)आर्थिक वर्षात हाती घेतलेल्या कामांची यादी

८५

(२००४-०५)आर्थिक वर्षात हाती घेतलेल्या कामांची यादी

८५

(२००५-०६)आर्थिक वर्षात हाती घेतलेल्या कामांची यादी

८६

(२००६-०७)आर्थिक वर्षात हाती घेतलेल्या कामांची यादी

८७

(२००७-०८)आर्थिक वर्षात हाती घेतलेल्या कामांची यादी

८९

मुक्ताईनगर मतदार संघातील कामांची माहिती जि. प. बांधकाम उपविभाग भुसावळ

९०

योजना निहाय सन- २००३-०४ वर्षात देण्यात आलेल्या बाबींची माहिती

९४

योजना निहाय सन- २००४-०५ वर्षात देण्यात आलेल्या बाबींची माहिती

९५

योजना निहाय सन- २००५-०६ वर्षात देण्यात आलेल्या बाबींची माहिती

९६

योजना निहाय सन- २००६-०७ वर्षात देण्यात आलेल्या बाबींची माहिती

९७

योजना निहाय सन- २००७-०८ वर्षात देण्यात आलेल्या बाबींची माहिती

९८

ओ.टी.एस.पी. योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना दिलेला लाभ

१००

एकूण मंजूर तालुका निहाय बांधकाम

१०१

मुक्ताईनगर मतदार संघ सन २००४-०५

१०२

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००५ -०६ : मंजुरी कामे

१०४

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००६ -०७ : मंजुरी कामे

१०७

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००७ -०८ : मंजुरी कामे

१०८

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम जळगाव लोकसभा मतदार संघ आर्थिक वर्षभर खर्च

११०

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २००८ -०९

११२

शिक्षा अभियान योजना जिल्हा परिषद, जळगाव (२००३-०४ ते २००७-०८) मंजुर कामे

११५

मुक्ताईनगर मतदारसंघ सन २००४-०५

११६

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००५ -०६ : मंजुरी कामे (मुक्ताईनगर मतदारसंघ)

११८

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००६ -०७ : मंजुरी कामे (मुक्ताईनगर मतदारसंघ)

१२१

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००७ -०८ : मंजुरी कामे (मुक्ताईनगर मतदारसंघ)

१२२

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम जळगाव लोकसभा मतदार संघ आर्थिक वर्षभर खर्च

१२४-१२८

पंचनामा सहकाराचा

१३३

भडकली महागाई

१३४

शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती

१३६

पंचनामा आरोग्याचा

१३८

मुंबई बॉम्बस्फोट

१४०

एकनाथ खडसे व गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नाने रुग्णांच्या शस्त्रक्रियेसाठी उपलब्ध झालेला निधी

१४८

मुक्ताईनगर मतदारसंघ २००३-०४ (आमदार निधी)

१५९

मुक्ताईनगर मतदारसंघ २००३-०४

१६१