Adhyakshya Mohaday - अध्यक्ष महोदय

Displaying Page 1 - 1 of 93. Show 5 | 10 | 20 | 40 | 60 results per page.

Pages

 

विषय

पान क्र

अनुक्रमणिका

म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मुंबईच्या विविध समस्यांसंबंधी प्रस्तावावरील भाषण (दि. २१ एप्रिल २०१०)

मा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सर्वसाधारण चर्चा- दि. १९ मार्च २०१०

२३

सन २०१०- २०११ च्या अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा- दि. २९ मार्च २०१०

४०

मुंबईच्या विविध समस्यांसंबंधी म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मुंबईच्या विविध समस्यांसंबंधी प्रस्तावावरील चर्चा- दि. २० एप्रिल २०१० व २१ एप्रिल २०१० रोजीचे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावरील मा. विरोधी पक्षनेत्यांचे (Right to reply) भाषण

५६

सन २०१० चे वि.स.वि.क्र. ४५ महाराष्ट्र कर विषयक कायदे कर बसवणे व सुधारणा विधेयक २०१०- यावरील चर्चा दि. २० एप्रिल २०१०

६३